Par mums
Home

 

Institūta vēsture
Kontakti
UZT parks

 

 


ULBROKAS ZINĀTNES CENTRA raksturojums 

1960. gadā tika nodibināts Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts. Pastāvēšanas laikā vairākkārt mainījušies nosaukumi un pakļautība, bet ar 1998. gadu Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētikas ZPI integrējās Latvijas Lauksaimniecības  universitātē kā struktūrvienība ar juridiskās personas tiesībām, iegūstot nosaukumu Valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums (VBZU) Ulbrokas Zinātnes centrs. 2004.g. sakarā ar bezpeļņas uzņēmuma juridiskā statusa neatbilstību likumdošanas normām notika kārtējā reorganizācija un ar Latvijas lauksaimniecības universitātes Senāta 2004.g. 29. septembra lēmumu tika izveidota LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts. 2005.g. 29.12. institūts reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas uzturētajā Zinātnisko institūciju reģistrā ar Nr. 111023.

ULBROKAS ZINĀTNES CENTRA vēsture

1960 gadā - pirms 50 gadiem  - tika dibināts Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts  (pašlaik Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Tehniskās fakultātes, Lauksaimniecības tehnikas institūta, Ulbrokas zinātnes centrs). Pastāvēšanas laikā vairākkārt mainījušies nosaukumi un pakļautība.

Tā, 1960-1986.g. - Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūts Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā. 1986-1991.g. - Zinātniskās - ražošanas apvienības (ZRA) "Stars" vadošais uzņēmums Agrorūpnieciskās komitejas pakļautībā.  Īsu brīdi (1992-1993.g.) apvienība saucas "AGME" Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā. 1993-1997.g. - Latvijas Valsts lauksaimniecības mehanizācijas un enerģētiskās zinātniskās pētniecības institūts Zemkopības ministrijas pakļautībā un no 1998.g. - LLU Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas Zinātnes centrs Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā. 2004.gadā institūts iegūst pašreizējo nosaukumu un juridisko statusu LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts.

Institūta pastāvēšanas laikā tā darbības pamatvirzieni ir bijuši: pētījumi un izstrādnes laukkopības darbu un lopkopības fermu mehanizācijā, lopbarības sagatavošanas progresīvu tehnoloģiju izstrādāšana un ieviešana, pētījumi  mašīnu-traktoru parka racionālai komplektēšanai un izmantošanai, pētījumi enerģijas racionālai izmantošanai lauksaimniecībā, jaunu mašīnu izstrādāšana un eksperimentālo paraugu izgatavošana un izmēģināšana, aktīvo rezultātu un izstrādņu propagandas un ieviešanas darbs. Pastāvēšanas 50 gados publicēts vairāk kā 3000 zinātnisku rakstu, t.sk. aptuveni 470 pēc 2000.gada. Uzrakstītas un izdotas 55 grāmatas, t.sk.7 grāmatas pēc 2000.gada. 1967-1983.g. institūts izdeva zinātnisko rakstu krājumu, pavisam izdoti 16 sējumi, kā arī piecas zinātniski- praktisku rakstu krājuma ?Jaunākās atziņas lauksaimniecības mehanizācijā grāmatas. Saņemtas 100 autorapliecības un patenti, t.sk. 17 autorapliecības pēc 2000.gada. Aizstāvētas 24 disertācijas, t.sk. viena pēc 2000.gada. Izstrādātas un apgūtas ražošanā vairāk kā 100 mašīnas un iekārtas, visvairāk laika posmā no 1988.līdz 1995.gadam, kad darbojās valsts reģionālās mašīnbūves programma. 

Institūta pastāvēšanas laikā tajā ilgāk par gadu strādājuši vairāk kā 225 zinātniskie un inženiertehniskie darbinieki, kā arī 30 administrācijas un saimnieciskā personāla darbinieki. Katrs no darbiniekiem institūtā atstājis lielāku vai mazāku sava darba  un dzīves daļu. Daudzi nostrādājuši vairākus gadu desmitus, bet  divi - A.Vilde un H.Putāns gandrīz 50 gadus, tādejādi ar savu darbu sekmējot institūta izaugsmi un zinātnisko darbību, un dodot nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts lauksaimniecības modernizācijā.

Atbilstoši LLU un arī institūta darbības stratēģijai līdz 2016. gadam attīstības mērķis ir atjaunojamo enerģijas resursu un laukkopības tehnoloģiju pētniecības centra izveide.

Drukas versija: Institūta vēsture 1960-2010

 

Institūta 50 gadu pastāvēšanas laikā veiktās izstrādnes: laukkopības darbu un lopkopības fermu mehanizācijā, lopbarības sagatavošanas progresīvu tehnoloģiju izstrādāšanā un ieviešanā, mašīnu-traktoru parka racionālai komplektēšanai un izmantošanai, jaunu mašīnu izstrādāšanā un eksperimentālo paraugu izgatavošanā un izmēģināšanā.

 

Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks

2013. gadā LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts sadarbībā ar uzņēmējiem ir nodibinājis biedrību Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks (UZTP) ar mērķi veicināt sadarbību starp zinātniekiem, zemniekiem, lauksaimniecības tehnikas ražotājiem un tirgotājiem sabiedriskā labuma gūšanā. UZTP piedāvā arī telpas birojiem un nelielām ražotnēm Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads.

Lasīt vairāk: UZTP mērķi un ......